Les clàusules de condicions de venda del LLOC WEB: https://lamardefacil.com, de la qual és administrador, EDITORIAL LA MAR DE FÀCIL, SL, regulen la comercialització i venda en línia dels nostres llibres.

A causa del contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que desitgin informació hauran d'emplenar el formulari de contacte, els que vulguin adquirir els llibres oferts en aquesta web, hauran de registrar-se en el formulari d'USUARIS/CLIENTS, el qual s'adquireix completant el formulari de REGISTRE, les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció en aplicació al Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, la LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, per al comerç electrònic, la LSSI-CE-34/2002, la Llei 9/2014 de Telecomunicacions, la Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres Lleis complementàries.

Segons l'article 6 apartat f, i l'article 8, apartat 1, del RGPD-UE-2016/679, i per la LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals en el seu article 84, (protecció dels menors en Internet), exposen que quan l'interessat sigui un menor de 16 anys, no podrà prestar el seu consentiment perquè un comerç en línia reculli les seves dades personals, tal tractament únicament es considerarà lícit si el consentiment el va donar o va autoritzar el titular o titulars de la pàtria potestat o tutela sobre el menor, i només en la mesura en què es va donar o va autoritzar en relació amb l'oferta directa de serveis de la societat de la informació, tret que el menor tingui com a mínim 16 anys complerts que serà licito el seu consentiment.

1. INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE DE VENDA:

El LLOC WEB: https://lamardefacil.com, de la qual és Administrador, EDITORIAL LA MAR DE FÀCIL, SL, de la venda i comercialització en línia de llibres de lectura fàcil en Català, Castellà, Basc, Gallec i Anglès.

Som la primera editorial especialitzada en llibres de Lectura Fàcil. Som professionals del sector de l'ensenyament, l'edició, la comunicació i la il·lustració i comptem amb un equip de persones especialitzades en la redacció i adaptació de textos de Lectura Fàcil.

Les col·leccions de la Mar de Fàcil (Aktual, Àgora i Tu pots) ofereixen narrativa contemporània i clàssica, i llibres de promoció de la vida autònoma.

Els llibres van il·lustrats per a una millor comprensió del text i inclouen una reflexió lectora per a poder treballar-los a l'aula o en els clubs de Lectura Fàcil.

2. PREUS DELS PRODUCTES I ENVIAMENTS:

Els preus exposats que s'indiquen a través del LLOC WEB, inclou l'IVA en tots els seus llibres i el preu dels enviaments dependrà del pes, volum i distància, tarifa que quedés reflectida en el moment de l'acceptació de la compra en l'apartat EL MEU CARRET.

3. FORMALITZACIÓ DE COMANDES:

Una vegada formalitzat la comanda, és a dir, amb l'acceptació de les condicions de venda i condicions d'ús web i la confirmació del procés de compra en l'apartat EL MEU CARRET, l'administrador de la pàgina Web, https://lamardefacil.com, enviarà un correu electrònic a l'USUARI/CLIENT, confirmant els detalls de la comanda i dels productes adquirits.

4. FORMA DE PAGAMENT:

L'USUARI/CLIENT, pagarà amb la moneda d'euro €, en el moment de la confirmació de la comanda dels lliuro/s adquirit/s.

L'USUARI/CLIENT, haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant sistema de pagament; PAY PAL i TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA.

Els pagaments realitzats per transferència bancària, no seran efectius les comandes fins a l'ingrés de la quantia del mateix en el compte de l'administrador de la web.

L'USUARI/CLIENT, haurà de notificar a l'administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament utilitzat, mitjançant correu electrònic, edicion@lamardefacil.com, o via telefònica, +34 93 185 76 90, en el menor termini de temps possible perquè l'administrador de la web pugui realitzar les gestions oportunes.

4.1. MESURES DE SEGURETAT DE LA WEB:

El LLOC WEB: edicion@lamardefacil.com, pàgina web disposa les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, a 256 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible per dispositiu de l'USUARI, i el del LLOC WEB.

5. TERMINIS I LLOC DE LLIURAMENT DE COMANDES:

Segons el destí es poden utilitzar diverses modalitats o sistemes d'enviament i cada destí té un temps de lliurament que s'especifica en el procés de confirmació de la comanda, el temps de lliurament habitual de les nostres comandes és de, 24 a 72 hores, aproximades, i s'indiquen en dies hàbils, encara que un retard en el lliurament no serà motiu de penalització, en les comandes pagades per Transferència Bancària, es comptabilitzés el dia de l'ingrés de la quantia de la comanda en el compte de l'administrador d'aquesta web.

L'administrador de la pàgina web no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça del client introduïda en el formulari de registre de la comanda de compra, hagin estat incorrectes o falta de dades de l'USUARI/CLIENT.

Els terminis poden variar per raons logístiques o de força major. En els retards dels lliuraments, l'administrador de la pàgina web informarà els seus USUARIS/CLIENTS, quan tingui coneixement d'això.

Cada lliurament es considera efectuada a partir del moment en què es posa la comanda a la disposició de l'USUARI/CLIENT, que es materialitza a través del sistema de control utilitzant per l'empresa de Missatgeria o Correus que realitza el lliurament de la comanda. No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a la disposició de l'USUARI/CLIENT, dins del termini i, no hagi pogut ser lliurat per causa imputable a l'USUARI/CLIENT.

SEGUIMENT DE LA COMANDA: Quan la comanda surti de la nostra empresa se li enviés un correu electrònic a l'USUARI/CLIENT, notificant que la seva comanda està sent enviat pel sistema de Missatgeria o Correus perquè pugui seguir el transcurs de la comanda.

5.1. LLIURAMENTS NO REALITZATS I PÈRDUES DEL PRODUCTE.

Si en el moment del lliurament l'USUARI/CLIENT, es troba absent, el repartidor deixés un comprovant de lliurament indicant com procedir per a recollir la comanda.

L'administrador de la pàgina web contracta com a part del servei de lliurament de la comanda a una empresa de missatgeria o Correus, i altres sistemes els qui garantissin que el lliurament es produeixi.

Si passades 7 dies hàbils, després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat el lliurament l'USUARI/CLIENT, haurà de posar-se en contacte amb l'administrador de la pàgina web i comunicar la possible incidència.

En cas que l'USUARI/CLIENT, no procedeixi així, passats els dies hàbils que tenen estipulats els repartidors del lliurament de la comanda, aquest serà retornat, i l'USUARI/CLIENT haurà de fer-se càrrec de les despeses de devolució de la comanda així com de les despeses de gestió associats.

Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament, és la pèrdua de la comanda, EDITORIAL LA MAR DE FÀCIL, SL, iniciarà una recerca que retardarà el lliurament de la comanda, circumstància que l'administrador d'aquesta web, solucionés amb el client.

5.2. DILIGÈNCIA EN EL LLIURAMENT DE LA COMANDA:

L'USUARI/CLIENT, haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant el repartidor que, per compte de l'administrador de la pàgina web realitzi el lliurament de la comanda sol·licitada. Si posteriorment, una vegada revisat els productes l'USUARI/CLIENT, detecta qualsevol incidència com a indicis d'haver estat manipulat o qualsevol desperfecte causat en aquest per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-lo al més aviat possible a l'administrador de la pàgina web, via correu electrònic: edicion@lamardefacil.com, al telèfon: +34 93 185 76 90.

6. DESISTIMENT O DEVOLUCIÓ DEL PRODUCTE:

6.1. PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ O DESISTIMENT

El contingut d'aquestes clàusules de venda web, actuen com a comprovant de compra entre l'administrador de la web i el client, d'acord amb ell Reial decret legislatiu, 1/2007, en el seu article 71, i la Llei 3/2014 de 27 de març, els llibres comprats en aquesta pàgina web, es podran retornar i reemborsar, sempre que l'USUARI/CLIENT, comuniqui a l'administrador la seva intenció de retorn de la comanda del qual disposaran de 14 dies hàbils des de la recepció del llibre/s adquirit/s fins a la devolució i arribada a les instal·lacions de, EDITORIAL LA MAR DE FÀCIL, SL.

El dret de desistiment no serà aplicable, en atenció a l'article, 103, de la Llei 3/2014, quan concorrin els següents apartats:

i) El subministrament d'enregistraments sonors, de vídeo precintades, de programes informàtics precintats o de llibres que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

L'administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions per motius excepcionals que compleixin els següents requisits:

  • Per motius de força major o per equivocació del CLIENT, en seleccionar la comanda del llibre/s.
  • La devolució haurà de comptar amb l'acceptació per part de l'administrador de la web després de valorar els motius exposats pel CLIENT per a realitzar la cancel·lació de la comanda.
  • El llibre/s han d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
  • L'enviament ha de fer-se usant el mateix embolcall en el qual ha estat rebut per a protegir el producte.
  • S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament o factura emesa dins de l'embolcall, havent d'explicar el motiu de la devolució.

Si el motiu de la devolució és imputable a l'administrador de la pàgina web (el llibre és incorrecte o incomplet, no és el que s'havia demanat, etc.), l'import de la devolució serà reemborsat en aplicació de l'article, 107.1, de la Llei 3/2014. Si el motiu és un altre, el cost de les despeses de devolució seran a càrrec de l'USUARI/CLIENT.

Per a procedir amb una devolució, s'han de seguir els següents passos.

  1. Haurà d'Informar al més aviat possible en dies hàbils al lliurament i indicar que el llibre desitja ser retornat via correu electrònic: edicion@lamardefacil.com, o al telèfon, +34 93 185 76 90.
  2. L'USUARI/CLIENT, ha de retornar els llibres pel mateix sistema que se li lliuro l'enviament. La devolució la pagués l'USUARI/CLIENT.

L'administrador de la pàgina web, accepta i tracta les devolucions i canvis en l'empara de les Lleis locals, i la Directiva de la UE anteriorment esmentada.

7. REEMBORSAMENT Al CLIENT:

Devolució de l'import de la comanda; si ho desitja pot canviar el producte per altres articles del catàleg exposat. Aquest dret no s'apliqués en els productes demanats de manera específica i articles personalitzats.

EL'administrador de la pàgina web gestionarà la devolució de l'import de la comanda, sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament. L'aplicació de la devolució en el compte o targeta del, USUARI/CLIENT, dependrà del sistema de pagament i l'entitat bancària emissora.

8. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

Els presents termes i condicions de venda i ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de BARCELONA, la ciutat origen de, EDITORIAL LA MAR DE FÀCIL, SL, titular del LLOC WEB, tret que la llei imposi una altra jurisdicció.

8.1. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES:

En aplicació de la Llei 7/2017, de 2 de novembre, en el seu Article 40.5, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, Reglament-UE-524/2013, del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig, en el seu Article 5.1, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum per a les compres de productes en línia: Plataforma de resolución de litigios en línea.

9. POLÍTICA DE PRIVACITAT:

EDITORIAL LA MAR DE FÀCIL, SL amb CIF: B-66619156, informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l'adreça: NEOPATRIA, 93, LOCAL, Codi Postal: 08030, Localitat: BARCELONA, Provincia: BARCELONA, o al correu electrònic: edicion@lamardefacil.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

CONFECCIÓ DE LES CLÀUSULES: 24/05/2022.