Política de Protecció de Dades

La Mar de Fàcil tracta les dades dels seus clients garantint en tot cas la privacitat i la confidencialitat a fi d'atorgar la major protecció possible als seus drets fonamentals com ciutadà de la Unió Europea. En aquest sentit li oferim la informació necessària d'acord al que es disposa en l'art.º 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'Abril de 2016, Relatiu a la Protecció de les Persones Físiques pel que fa al Tractament de Dades Personals i a la Lliure Circulació d'aquestes Dades.

1.- RESPONSABLE

EDITORIAL LA MAR DE FÀCIL SL
Domicili Social. Calle Neoàtria, 93 (local) - 08030 Barcelona
edicion@lamardefacil.com

2.- DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

No és preceptiu per al Responsable.

3.- FINALITATS DEL TRACTAMENT

La Mar de Fàcil utilitzarà les dades del client per a la gestió de totes les accions necessàries per al compliment dels serveis contractats per aquest incloent la facturació i cobrament dels serveis.
Legitimació: Compliment contractual sol·licitat per l'interessat.
Dades obligatòries: Les dades sol·licitades en el contracte són de caràcter obligatori. Sense ells no és possible donar resposta a la petició.

EDITORIAL LA MAR DE FÀCIL SL de nacionalitat espanyola, amb domicili C/ Cuba, 18, ENTRESÒL, 08030 BARCELONA, CIF: B-64973845 i inscrita Registre Mercantil de Barcelona és titular del lloc web www.lamardefacil.com i dels fitxers generats amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris d'aquest lloc web.

L'usuari autoritza EDITORIAL LA MAR DE FÀCIL SL el tractament automatitzat de les dades personals que subministri voluntàriament, a través de formularis i correu electrònic, per a la seva utilització amb finalitats promocionals, informatius i estadístics per part d'aquesta.

Totes les dades són tractats amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per a finalitats diferents per a les que han estat autoritzats.

El fitxer creat està situat en les oficines d'EDITORIAL LA MAR DE FÀCIL SL C/ CUBA, 18, ENTRESÒL, 08030 BARCELONA (Espanya), sota la supervisió i control d'EDITORIAL LA MAR DE FÀCIL SL, qui assumeixen la responsabilitat en l'adopció de mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per a protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb el que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Qualsevol usuari que aportació voluntàriament les seves dades a través de la web www.lamardefacil.com pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del seu DNI, dirigida a les oficines d'EDITORIAL LA MAR DE FÀCIL SL, C/ CUBA, 18, ENTRESÒL 08030 BARCELONA (Espanya).

S'entén que l'usuari accepta les condicions establertes anteriorment si prem el botó "ACCEPTO" que es troba en els formularis de recollida de dades. 2. Navegació anònima a través de les pàgines Web EDITORIAL LA MAR DE FÀCIL SL, obté informació anònima sobre els seus visitants, la qual cosa significa que aquesta informació no pot ser associada a un usuari concret i identificat.

Les dades que es conserven són:

  • El nom de domini del proveïdor (ISP) que els dóna accés a la xarxa.
  • La data i hora d'accés a la nostra Web.
  • L'adreça d'Internet des de la qual va partir el link que dirigeix a la nostra Web.
  • El nombre de visitants diaris de cada secció.

La fi única del registre d'aquestes dades és la millora de l'experiència de navegació de l'usuari.

4.- DESTINATARIS DE LES DADES

Únicament a l'efecte de la finalitat consistent en gestió i desenvolupament del contracte les seves dades personals podran ser transferits per a donar compliment a aquest a terceres entitats i organitzacions en virtut de les següents categories i destinataris:

  • Dades personals: A Entitats financeres per a la gestió de cobraments i pagaments, així com a administracions públiques en els termes interessats en el següent paràgraf.
  • Dades econòmiques i financeres: A entitats financeres i administracions Públiques per al compliment d'obligacions en matèria fiscal, administrativa i de Seguretat Social.

Per a la resta de finalitats les dades no seran destinats a tercers, quedant exclusivament a disposició i tractament de la Mar de Fàcil.

5.- PROCEDÈNCIA DE LES DADES

La Mar de Fàcil obté les dades per al compliment de la finalitat del tractament del propi interessat.

6.- TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

A l'efecte de la primera finalitat (3.1) i de la tercera finalitat (3.3) La Mar de Fàcil conservarà les seves dades durant tot el període en què sigui vigent el contracte.

Una vegada finalitzat el contracte les dades es conservaran durant el termini màxim legal necessari per a la defensa dels interessos legals de la companyia davant possibles accions legals. No obstant això les dades quedaran bloquejats en el sistema des del moment de finalització del contracte.

Quant a la segona finalitat (3.2) les dades seran conservades per un període màxim de 90 dies, transcorreguts aquests seran cancel·lats i destruïts.

7.- EXERCICI DE DRETS

7.1 - L'interessat podrà en qualsevol moment exercitar els seus drets en la forma establerta en la normativa sobre protecció de dades. Específicament podrà:

  • Revocar en qualsevol moment l'autorització concedida per al tractament de les seves dades.
  • Exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, minimització i portabilitat, així com a no ser objecte de decisions automatitzades.

Per a exercitar els seus drets haurà de dirigir-se per escrit al Responsable del Fitxer a través de la següent adreça de correu electrònic:
edicion@lamardefacil.com

7.2 - Així mateix l'interessat pot, si ho desitja i per a salvaguardar els seus drets, dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb domicili en 28001 de Madrid, Cl Jorge Juan núm. 6.

8.- DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS

No s'adopten pel responsable del fitxer decisions automatitzades ni s'elaboren perfils amb les dades personals aportades per l'usuari.

9.- TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es contempla pel responsable del fitxer la transferència internacional de dades de l'interessat.

Services

Hidden article.

Air Max 90

Nike Air Jordan