Els materials de Lectura Fàcil són llibres, documents, pàgines web, etc. elaborats amb especial atenció per ser llegits i entesos per persones amb dificultats de comprensió lectora. Segueixen les directrius internacionals de l’IFLA pel que fa al contingut, llenguatge i forma. L’Associació Lectura Fàcil atorga el seu segell LF als llibres que segueixen aquestes pautes.


Els destinataris dels materials de Lectura Fàcil són persones amb dificultats lectores, de caire permanent (discapacitats sensorials o psíquiques, senilitat, etc.) o transitori (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient, trastorn de l’aprenentatge, etc.).


Producte afegit amb èxit a la comparació de productes!